הודעה לעורכי בקשה בדבר פרסום תוכניות הכוללות הקלות או שימוש חורג

תאריך: 17/10/2018