מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

תאריך: 27/02/2019

אנא ראו הנחיות מנהל התכנון לנושא המינוי

מינוי אחראי לביקורת על הביצוע.pdf