החלטת הועדה המקומית - תוספת יח"ד

תאריך: 11/12/2019

הוועדה המקומית מחליטה שבשלב זה, לא תקבל יותר החלטות להוצאת היתרי בניה

נוספים, שמגדילים את קיבולת הביוב.

מצ"ב נוסח ההחלטה:

הודעת הועדה המקומית.pdf

פרוטוקול ועדה מקומית - מגבלות מתן היתרים בשל תשתיות.pdf