תקנות בר-קיימא

תאריך: 14/09/2020

מידע להיתר שיימסר לפי תקנה 20 לתקנות רישוי בנייה מיום פרסומן של תקנות אלה, יכלול מידע בדבר פרסומן של תקנות אלה ויצוין בו יום התחילה הנוגע לבקשה להיתר.

תקנות לבניה בר קיימא.pdf