הודעה לעורכי בקשות -מכוני בקרה

תאריך: 01/04/2018

הנחיות מנהל התכנון בדבר מכוני בקרה עבור בקשות הכוללות בנייה אשר קבע החוק כי מכון הבקרה רשאי לטפל בהם בשלב זה ("הקמת בניין מגורים חדש" כהגדרתו בסעיף ( 158 1טו ) לחוק התכנון והבניה - הקמת בניין חדש שאינו בניין רב-קומות, המיועד למגורים בלבד, בבנייה רוויה (בנייה של שש יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשתי קומות לפחות ),

 ואשר אושרו בבקרה המרחבית ע"פ החלטת רשות רישוי ולא התקבלה הודעה ע"י מבקש ההיתר על אי הסכמתו להגיש בגינן בקשה לבקרת תכן למכון הבקרה תוך שבועיים מיום הגשת הבקשה להיתר, יופנו ע"י מהנדס הועדה לבקרת התכן במכון הבקרה.