​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

הזמנה לכנס מתכננים - 5.2.2020 save the date

 
הוועדה המקומית מחליטה שבשלב זה, לא תקבל יותר החלטות להוצאת היתרי בניה

 

נוספים, המגדילים את קיבולת הביוב.

מצ"ב נוסח ההחלטה:הודעת הועדה המקומית.pdf

  • החל מיום 21/10/2018, בקשות להיתר הכוללות הקלות ושימושים חורגים יפורסמו לעיון הציבור, באתר של מנהל ההנדסה של עיריית הרצליה. ניתן לצפות בסרטון הדרכה (מומלץ להגדיל את המסך)
 

חדשות ועדכונים