הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
יד התשעה

טפסים ונהלים - רישוי

  
דרישות להגשת בקשה להיתר עבור הטמנת גפ''מ 2017
אישור המבקש על משלוח הודעות
כתב שיפוי עבור בקשות תמ''א 38
צירוף מסמכי הבקשה למכתבי יידוע
הגדרת תהליך אישור להיתר גמר בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
טופס להגשת חישובים סטאטיים
נספח 8 ו-9 הצהרת עורך הבקשה-במקרים בהם לא חלה חובת אישור הרשות לכבאות
תצהיר מתכנן שלד
הנחיות מרחביות הרצליה תיקון 101
פרטים מנחים פרגולה
טופס בקשה להזמנה ועיון בתיק בניין
תצהיר עורך בקשה להיתר עבור בקשה מקוצרת
הצהרת מתכנן - בריכה
מכתב ידוע ל15 יום- ללא עיון במשרדים
רשימת בקשות שכיחות להקלות ושימושים חורגים
תצהיר- עותק הבקשה לצורך בדיקת תנאים מוקדמים החתום זהה לבקשה המועלית באתר רישוי זמין
תצהיר- עותק הבקשה לצורך הפקת היתר החתום זהה לבקשה המועלית באתר רישוי זמין
תצהיר-בקשות לשינויים-תוספות בניה
תצהיר-היעדר כתובת
תצהיר-הקלות ושימושים חורגים רישוי ובניה
תצהיר-מהנדס גז לעמידה בתקן 158 ורדיוס 50 מ
היתר בחמישה צעדים
תכנית אב עירונית להקמת ופריסת מתקני שידור סלולריים - הרצליה
החלטה עקרונית לתכנית אב לאנטנות
עיצוב אנטנה לדוגמה
תהליך רישוי בניה להיתר
טבלת תנאים מוקדמים - בניה חדשה צמוד קרקע
טבלת תנאים מוקדמים - מבנה ציבור חדש
טבלת תנאים מוקדמים - שינויים ותוספות
טבלת תנאים מוקדמים-בניה חדשה בניין מגורים משותף
1 - 30הבא

טפסים ונהלים - רישוי