הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
יד התשעה

טפסים ונהלים - רישוי

  
כווץ כותרת : א. טופס בקשה להזמנה ועיון בתיק בניין ‏(1)
טופס בקשה להזמנה ועיון בתיק בניין
כווץ כותרת : ג. תנאים מוקדמים ‏(7)
טבלת תנאים מוקדמים-בניה חדשה בניין מגורים משותף
טבלת תנאים מוקדמים - בניה חדשה צמוד קרקע
טבלת תנאים מוקדמים - מבנה ציבור חדש
טבלת תנאים מוקדמים - שינויים ותוספות
טבלת תנאים מוקדמים-תמא 38 חיזוק
טבלת תנאים מוקדמים-תעסוקה משרדים ותעשיה
דרישות להגשת בקשה להיתר עבור הטמנת גפ''מ 2017
כווץ כותרת : ד. תצהירים ומסמכי עזר ‏(12)
תצהיר-הקלות ושימושים חורגים רישוי ובניה
תצהיר-היעדר כתובת
תצהיר-בקשות לשינויים-תוספות בניה
תצהיר- עותק הבקשה לצורך הפקת היתר החתום זהה לבקשה המועלית באתר רישוי זמין
תצהיר- עותק הבקשה לצורך בדיקת תנאים מוקדמים החתום זהה לבקשה המועלית באתר רישוי זמין
רשימת בקשות שכיחות להקלות ושימושים חורגים
מכתב ידוע ל15 יום
אישור המבקש על משלוח הודעות
תצהיר-מהנדס גז לעמידה בתקן 158 ורדיוס 50 מ
הצהרת מתכנן - בריכה
כתב שיפוי עבור בקשות תמ''א 38
צירוף מסמכי הבקשה למכתבי יידוע
כווץ כותרת : ה. מסמכי תכן ‏(4)
הגדרת תהליך אישור להיתר גמר בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
טופס להגשת חישובים סטאטיים
נספח 8 ו-9 הצהרת עורך הבקשה-במקרים בהם לא חלה חובת אישור הרשות לכבאות
תצהיר מתכנן שלד
כווץ כותרת : הנחיות לפטור לפי תיקון 101 ‏(2)
הנחיות מרחביות הרצליה תיקון 101
פרטים מנחים פרגולה
כווץ כותרת : ז. מדור מידע תכנוני ‏(7)
מצגת - תיק מידע להיתר
הנחיות להגשת תיק מידע להיתר
הנחיות תאגיד להגשת מפה טופוגרפית
הנחיות מ.פ.י לעריכת מפה טופוגרפית
1 - 30הבא

טפסים ונהלים - רישוי