הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית הרצליה – מנהל הנדסה - דף הבית
מרינה

קנסות מנהליים

תשלום קנס פיקוח על הבניה

 תשלום             בקשה להישפט           בקשה לביטול             סטטוס בקשה לביטול

ניתן לשלם באמצעים הבאים:

  1. תשלום מקוון באשראי עד 15 אש"ח
  2. בנק הדואר
  3. העברה בנקאית-בנק מזרחי, סניף מס' 415, סוקולוב הרצליה, חשבון 381064

בקשה לביטול קנס

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בסעיף 8א לחוק, עליך לפנות בבקשה מנומקת בכתב לכתובת  המצוינת מטה או באופן מקוון ובצירוף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנן, בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, לפי המען הרשום בה, או למסור אותה למנהל אגף פיקוח על הבניה, ואולם אין בבקשת הביטול כדי לדחות את המועד לתשלום הקנס; אם תסורב בקשתך לביטול תוכל להודיע על רצונך להישפט, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הסירוב.

בנוסף ניתן לשלוח אל מזכירת אגף פיקוח על הבניה- גב' לימור בן עזרא בדואר/פקס/מייל:
בן גוריון 22, הרצליה. פקס':  09-9591670. מייל:  limorb@herzliya.muni.il
לאחר בדיקה וטיפול הבקשה תועבר למתן תשובתו של התובע העירוני

תשובת התובע העירוני תשלח למען המבקש בדואר רשום.

בקשה להישפט

אם הגשת בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, אינך רשאי/ת לבקש להשפט על העבירה לפני שקיבלת את תשובת התובע בעניין בקשת הביטול.

לאחר קבלת סירוב לביטול ע"י התובע העירוני ניתן להגיש בקשה להישפט.

אם ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה, עליך למלא את הספח המצורף להודעת הקנס, לחתום עליו ולשלוח אותו למען הרשום בו בדואר רשום או למסור אותו למנהל אגף פיקוח על הבניה, והכל בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, ולקבל אישור בכתב על המסירה.

בנוסף ניתן לשלוח בקשה באופן מקוון או לשלוח אל מזכירת אגף פיקוח על הבניה- גב' לימור בן עזרא בדואר/פקס/מייל:
בן גוריון 22, הרצליה. פקס':  09-9591670. מייל:  limorb@herzliya.muni.il
 
הודעה על מועד הזימון לדיון בבית משפט השלום בהרצליה, תשלח ע"י בית המשפט.טל' לבירורים בבית המשפט: 09-9557986.

גבייה מנהלית

קנסות  אשר טרם שולמו עד למועד הנקוב בהודעת תשלום הקנס, מועברים להליכי גבייה. הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה).

קנסות מנהליים