הנחיות לפרסום

הפרסום נועד ליידע את הציבור על מהות התשריט איחוד / חלוקה  ולאפשר הגשת התנגדויות הציבור ודיון בהם.

 1. פרסום בעיתונות
  • יובהר כי נוסח הפרסום באחריות המגיש.
  • הצוות המקצועי יעביר למגיש מסמך שכותרתו ” הודעה עפ”י סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ”ה-1965″
  • יש לפרסם בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ (למשל: ידיעות אחרונות, ישראל היום, מעריב הבוקר) והשני הוא עיתון מקומי המתפרסם לפחות אחת לשבוע.
  • הפרסום ייעשה במדור מיוחד בעיתון, מתוחם במסגרת ויישא את הכותרת “הודעה בענייני תכנון ובנייה” . מעל המודעה תופיע כותרת ובה שם הוועדה ו/או היישוב בו הוגש התשריט.
  • יש לשמור העתק מקורי של הפרסומים, לרבות תיעוד של תאריך הפרסום. את המסמכים יש להזין למערכת רישוי זמין בתנאים מוקדמים .
 2. איתור הנמענים הזכאים הגובלים במגרש ומשלוח הודעה אליהם.
  • הבהרה – נמען זכאי גובל בחלקות ו/או במגרשים הצמודים למגרש בו מבוקשת חריגה מהתכנית המאושרת.
  • יש להוציא נסחי טאבו לחלקה שבה הוגש התשריט ולחלקות הגובלות.
  • יש לשלוח את הפרסום לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין שלגביהם הוגש התשריט, אשר לדעת הוועדה יפגעו או עלולים להיפגע מאישור התשריט, לרבות לחוכרים הרשומים בנסחי הטאבו ולרשומים בהערות האזהרה.
   • לצורך מציאת כתובתו של כל אחד מהבעלים יש להגיש שאילתא למשרד הפנים בדבר מענו.
   • במקרה של בעלים שנפטר, יש לאתר ולשלוח ליורשיו.
   • במקרה של בעלים המתגורר בחו”ל יש לאתר את כתובתו של בא כוחו המתגורר בארץ.
   • במקרה של חברה יש לאתר את המען הרשום ברישומי רשם החברות ולמען המכתבים לאחראי הנכסים בחברה.
   • במידה והמקרקעין בניהול רשות מקרקעי ישראל או קק”ל- יש לשלוח הודעת פרסום למחלקות הנכסים שלהן.
 1. תליית המודעה
  • בנוסף לפרסום בעיתון על הגורם המפרסם להציג הודעת הפרסום במקום בולט בכל חזיתות הנכס שלגביו חלה הבקשה. השלט יהיה מנויילן ועל השלט ירשם תאריך הצבת השלט.
  • המפרסם יגיש לוועדה המקומית תצהיר ובו יפרט את מועד הצבת השלט וכן צילומי השלט שהוצב מזווית שניתן לזהות את המקרקעין.
  • השלטים יוצבו למשך 15 ימים, על המפרסם לוודא תקינות השלטים.
 2. גמר פרסום
  • לאחר שליחת ההודעות והפרסום בעיתונות יש להמתין 15 ימים מהמועד האחרון שבו בוצע הפרסום ומסירת ההודעה לזכאים (המאוחר מבין השניים).
  • בתום תקופת הפרסום יעביר המגיש למחלקת תכנון את כל המסמכים המעידים על השלמת הליכי הפרסום:
   • גזרי העיתון עם מודעת הפרסום וכולל ציון מועדי הפרסום.
   • דף פרטי הבעלים והמחזיקים (שמות , מספרי זהות וכתובת למשלוח דואר) בחלקה נשואת הבקשה ובחלקות הסמכות.
   • אישורי משלוח דואר רשום לשכנים ולנמענים הזכאים.


יובהר בזאת כי כל הוצאות הפרסום: שליחת ההודעות בדואר רשום, פרסום בעיתונות, הדפסת מודעות לתלייה – הינן באחריות המגיש.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.