הנחיות מרחביות

בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה הוועדה המקומית העצמאית המיוחדת הרצליה-כפר שמריהו בשנת 2017 הנחיות מרחביות בנושאים שונים.

ההנחיות המרחביות נועדו לפרט ולהשלים את ההוראות שנקבעו במסגרת תכניות תקפות. בכל מקרה של אי התאמה בין ההנחיות לבין הוראות הקבועות בתכנית תקפה, תגברנה האחרונות.

ההנחיות מתעדכנות מעת לעת בהתאם למדיניות תכנונית ולצרכים משתנים של תושבי העיר. על-כן, חובת המשתמשים במסמך לעקוב ולבחון באופן עצמאי את תקפותן ומידת עדכניותן של ההנחיות יחד עם התכניות הרלוונטיות.

עמידה בהוראות ההנחיות המרחביות מהווה תנאי לאכלוס או תעודת גמר, אף אם אינן מצוינות באופן מפורש בהיתר הבנייה.

הנחיות – תקופת הבנייה
‏‏הנחיות תכנוניות – שכונת גליל-ים
הנחיות מרחביות – עבודות ומבנים פטורים מהיתר– אושר ע”י הוועדה המקומית לתו”ב בישיבה מס’ 745 ביום  3.7.2024
‏‏הנחיות מרחביות – בנייה צמודת-קרקע– אושר ע”י הוועדה המקומית לתו”ב בישיבה מס’ 745 ביום  3.7.2024
הנחיות מרחביות – בנייה רוויה למגורים– אושר ע”י הוועדה המקומית לתו”ב בישיבה מס’ 745 ביום  3.7.2024
הנחיות מרחביות- כפר שמריהו– אושר ע”י הוועדה המקומית לתו”ב בישיבה מס’ 745 ביום  3.7.2024

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.