השבחה

הסבר ותיאור כללי של מחלקת השבחה:

היטל השבחה הינו היטל המשולם לוועדה המקומית לפי סעיף 196 א’ לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה- 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, עבור עלית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתו הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית מסכום ההשבחה.

מועד תשלום ההיטל הינו בעת מימוש זכויות המוגדר בתוספת השלישית כאחת מאלה:

 1. קבלת היתר בניה (הן בגין זכויות מוקנות בתכנית משביחה, הן בגין הקלות/ שימושים חריגים)
 2. התחלת השימוש בפועל
 3. העברת הזכויות בנכס

   היטל ההשבחה חל על מי שהיה בעלי הקרקע ביום אישור התוכנית, ההקלה או השימוש החורג.

  סכום היטל ההשבחה נושא הפרשי הצמדה בהתאם למדד המחירים לצרכן או למדד תשומת הבניה-  הנמוך מבין השניים,
  החל ממועד יצירת החבות [(אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג) ועד למועד המימוש, ומיום זה ואילך נושא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים עד למועד תשלום ההיטל בפועל.
  יודגש כי בעל המקרקעין רשאי לבקש לשלם את היטל ההשבחה טרם המימוש (במכר בלבד) בהתאם להנחיות המפורטות מטה.

 בירור מידע בדבר חבות בהיטל השבחה

לקבלת מידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה ניתן למלא טופס בקישור הבא –בירור חבות השבחה

השירות יינתן בכפוף לתשלום אגרה בסך 195 ₪ .

תפקידי המחלקה

 • בחינת חבות/ אי חבות בהיטל השבחה במועדי מימוש: מכר/ בקשה להיתר וכן במקרה בו מבוקש לערוך בירור מידע טרום מימוש.
 • בחינת טופס ועדה מקומית לגבי בנייה מבוקשת והעברת העבודה לשמאי.
 • טיפול בשומה מכרעת , כתבי מינוי   שמאי מכריע .
 • טיפול בנושא ועדות ערר וייצוג הועדה המקומית.
 • טיפול בערבויות בנקאיות ,כתבי שיפוי – חשבונות שמאי ועדה – שמאים מכריעים.
 • מעקב מול גורמי ההנדסה על אישור תכניות חדשות.
 • מתן מענה מקצועי בתחום התחדשות עירונית.
 • בחינה ובקרה של תכניות איחוד וחלוקה.

הליך ערעור על שומת ועדה:

היטל ההשבחה נקבע על יד שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית האומד את גובה ההשבחה עקב אישור התוכנית, מתן ההקלה או השימוש החורג.

פנייה לוועדה המקומית

ככל שהנישום סבור כי יש טעויות בשומת הוועדה המקומית בעניינים להלן: טענה לעניין טעות בפרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה, טענה בנוגע לטעות ביחס לנתונים הפיזיים של המקרקעין, טענה בנוגע לטעות ביחס לתוכניות החלות על המקרקעין וטענה בנוגע לזכויות שיש לנישום במקרקעין- רשאי הוא לפנות לוועדה המקומית בפניה מנומקת ולבקש מהוועדה שהשומה תתוקן.

שמאי מכריע/ ועדת ערר

ככל שהנישום חולק על שומת הועדה המקומית שלא מן הטעמים שפורטו לעיל או ככל שהועדה המקומית לא קיבלה את טענותיו של הנישום בעניינים אלה, פתוחה בפני הנישום אחת משתי דרכים.  ככל שהוא אינו חולק על עצם החיוב אלא על גובהו בלבד הוא רשאי להביא את המחלוקת להכרעה בפני השמאי המכריע. לחלופין, הוא רשאי לפנות לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. העברת מחלוקת להכרעתו של השמאי המכריע נעשית באמצעות פניה ליושב ראש מועצת שמאי מקרקעי המקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע בדואר ישראל או באמצעות דואר אלקטרוני, יושב הראש יודיע לנישום ולוועדה המקומית בתוך 15 ימים על זהות השמאי המכריע שמינה, מתוך רשימת שמאי המקרקעין שמונו על ידי השר כשמאים מכריעים. על החלטתו של השמאי המכריע ניתן לערור בפני ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

במקרים שלנישום טענות הן לעניין עצם החיוב והן לעניין גובה החיוב, רשאי לפנות לוועדת ערר, שתדון בעררו. ככל שוועדת הערר תחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר, היא רשאית לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

על החלטת ועדת הערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע ובין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, ניתן לערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

האמור מהווה מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי. המעיין מופנה להוראות הדין הקבועות בחוק התכנון והבנייה , תשע”ה -1965 ובתקנות הרלוונטיות .

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.