היתר להפעלת מעון ילדים בדירת מגורים

​​בהתאם לתיקון מס’ 131 לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה-1965, המתייחס להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים – על מנת לקבל היתר להפעלת מעון יום לפעוטות, על מבקש/ת ההיתר להגיש את הבקשה לוועדה המקומית.

על-פי התיקון לחוק התכנון והבנייה – מעונות יום לפעוטות הפועלים במבנה מגורים, ומונים בין 7 ל-36 פעוטות, לא נדרשים יותר לקבלת היתר לשימוש חורג לצורך הפעלת המעון. במקום זאת, מפעילי המעון מחויבים לקבל היתר שימוש להפעלת מעון מהוועדה המקומית.

תהליך זה מקל בצורה משמעותית על מפעילי מעונות יום ומקצר את התהליכים הביורוקרטיים הנדרשים לקבלת ההיתר. כמו כן, קבלת ההיתר מאפשרת למפעילי מעונות היום להשתלב בהכשרות, הדרכות ושירותים נוספים הניתנים על ידי משרד החינוך.*

על מנת להקל על מגישי הבקשה ולייעל את תהליך הוצאת ההיתר, עיריית הרצליה ריכזה את כל המידע הרלוונטי עבורכם, יצרה טופס דיגיטלי להגשת הבקשה ומינתה רכזת ייעודית במחלקת רישוי בנייה במנהל הנדסה. לתשומת לבכם, מומלץ לפתוח את הטופס הדיגיטלי דרך דפדפן גוגל כרום או פיירפוקס על מנת להימנע מתקלות.

* בהתאם להחלטה, קריטריונים ותקצוב של משרד החינוך.

על מי חל התיקון?

כל מעון יום הפועל במבנה המיועד למגורים ומונה בין 7 ל-36 פעוטות מחוייב בקבלת היתר להפעלת מעון יום מהוועדה המקומית.

  • מעון יום הפועל במבנה המיועד למגורים ומונה עד 6 פעוטות (כולל) פטור מכל חובת היתר
  • מעון יום הפועל במבנה המיועד למגורים ומונה מעל- 36 פעוטות מחויב בהיתר לשימוש חורג בהליך מלא כפי שמוגדר בחוק
  • מעון יום הפועל במבנה שאינו מיועד למגורים מחויב בהיתר לשימוש חורג בהליך מלא כפי שמוגדר בחוק

מי יכול להגיש את הבקשה?

  • בעלי המקרקעין של מבנה המגורים שלגביו מוגשת הבקשה
  • בעלי מעון היום
  • מפעילי מעון היום
  • מנהלי מעון היום
  • בעלי שליטה
  • מנהלי התאגיד
  • עוסק מורשה או עוסק פטור

מה צריך להכין לפני הגשת הבקשה לוועדה המקומית?

1.  רישיון / רישיון זמני מטעם משרד החינוך / אסמכתא על הגשת בקשה לרישיון או התחייבות להגיש בקשה לרישיון בתוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה להיתר.

להגשת הבקשה לרישיון/רישיון זמני מטעם משרד החינוך.

למילוי והורדת טופס התחייבות להגשת בקשה לרישיון להפעלת מעון בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום, תשע”ט- 2018 

​​​2. אם אינכם בעלי המקרקעין יש לצרף טופס הסכמת בעלי המקרקעין להפעלת מעון יום במבנה. בעלי/מנהלי/מפעילי מעון יום יצרפו בנוסף אסמכתה המאשרת את מעמדכם.

למילוי והורדת טופס הסכמת בעלי המקרקעין

​​3. אם הנכם בעלי המקרקעין יש לצרף נסח טאבו והעתק תעודת זהות.

4. אם הנכם בעלי שליטה בתאגיד / מנהלי התאגיד יש לצרף תעודת התאגדות, אישור עו”ד / רו”ח על מורשה חתימה מטעם התאגיד, תדפיס מרשם החברות, אסמכתא המאשרת את מעמדכם כבעל השליטה / מנהל התאגיד.

5. אם הנכם עוסק מורשה או עוסק פשוט יש לצרף תעודת עוסק מורשה/פטור.

מה הן הוראות החוק הרלוונטיות למפעילי מעון יום?

·         חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965

·         סעיף 151ב’ לחוק התכנון והבניה

·         חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע”ט- 2018

מה הם עיקרי התהליך לקבלת ההיתר מהוועדה המקומית?

שלב 1:

מכינים את כל האישורים הנדרשים להגשת הבקשה

שלב 2:

ממלאים טופס בקשה דיגיטלי לוועדה המקומית הרצליה. לאחר שליחת הטופס יישלח אליכם אישור מילוי הטופס לכתובת דואר אלקטרוני שלכם

שלב 3:

לאחר קליטת הבקשה יישלח לכתובת דואר אלקטרוני שלכם נוסח הודעת פרסום לציבור בדבר הגשת הבקשה להפעלת מעון יום במבנה, עם כל הפרטים הנדרשים וכתובות המבנים הגובלים בהם חלה חובת הפרסום

שלב 4:

מפרסמים את ההודעה לציבור בהתאם לדרישות החוק. תקופת הפרסום הנדרשת – 15 יום**

שלב 5:

שולחים את הוכחת פרסום / הצבת שלטים, לכתובת דואר אלקטרוני: pirsum@herzliya.muni.il

שלב 6:

לאחר השלמת כלל המסמכים הנדרשים, בקשתכם להיתר תועבר לדיון בוועדה המקומית הרצליה אשר תדון בהתנגדויות, ככל שיוגשו, ותקבל החלטה בנוגע להיתר המבוקש.

** הפרסום יבוצע על פי הנוסח מהוועדה המקומית באמצעות הודעה על גבי שלטים המפרטים את מהות הבקשה להיתר ואת המועד להגשת התנגדויות לוועדה המקומית, ערוך לפי הוראות שנקבעו לגבי פרסום שלטים לפי סעיף 89א.
השלטים יוצבו במקום בולט בחזית מבנה המגורים שלגביו הוגשה הבקשה וכן במבנים הגובלים עימו, בכל התקופה להגשת ההתנגדויות.
תקופת הפרסום הנדרש – 15 יום.

למי ניתן לפנות עם שאלות ובירורים נוספים לגבי התהליך?

מחקלת רישוי ובנייה: נטלי אבו, רפרנטית ייעודית, כתובת דואר אלקטרוני: Hetergan@herzliya.muni.il .

מספר דגשים להליך הרישוי המדובר:

1. יש לפתוח את הטופס הדיגיטלי דרך דפדפן גוגל כרום או פיירפוקס על מנת להימנע מתקלות.

2. הליך הרישוי המדובר אינו מצריך מפת מדידה, תיק מידע להיתר ותכנית ראשית (גרמושקה).

3. הגשת הבקשה להיתר תיעשה באופן מקוון בטופס הדיגיטלי המופיע בתחתית החלון, ולא במערכת “רישוי זמין”.

4. קבלת היתר להפעלת מעון לא מצריכה השבחה , כהגדרתה בתוספת השלישית.

5. היתר להפעלת מעון אינו טעון אישור רשות מקרקעי ישראל.

להגשת הבקשה​ 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.