הנחיות לפרסום תכנית להפקדה ואישור

הנחיות להפקדת תכנית

 1. פרסום הפקדה בעיתונים

  פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ. (עיתון נפוץ לפי פרסום שר האוצר ברשומות: ידיעות אחרונות / ישראל היום / מעריב הבוקר) ופרסום בעיתון מקומי, יש לוודא שהמקומון מופץ בישוב לפחות אחת לשבוע.

  יש לוודא כי גודל הכיתוב במודעות בעיתונים יהיה קריא. במידה והמודעה איננה קריאה לא ניתן יהיה לאשר את הפרסום ויהיה צורך לפרסם מחדש.

 2. אופן הצבת השלט

  מגיש תכנית יציב את השלט בתחום התכנית במקום בולט לעיני הציבור, בהתאם להוראות אלה

  • בתכנית החלה על מגרש אחד או על כמה מגרשים בודדים, שאינם מתחם ואשר חזיתם אינה עולה על 1,000 מטרים – בחזית אחד המגרשים.
  • בתכנית החלה ברחוב – בחזית אחד המגרשים שברחוב, קרוב ככל האפשר ללוח מודעות אם קיים ברחוב; ברחוב שאורכו עולה על 1,000 מטרים יוצב שלט אחד לכל 1,000 מטרים.
  • בכניסה למשרדים הראשיים של הרשות המקומית.
 3. צורה ומתכונת הודעה על גבי שלט

  • מידותיה המזעריות של ההודעה יהיו 0.75 X 0.75 מטרים לפחות.
  • ההודעה תכלול מפת התמצאות צבעונית שתכלול את תחום התוכנית ואת סביבתו הקרובה תוך ציון שמות רחובות ודרכים ככל האפשר, למעט אם תחום התוכנית כולל את כל תחום שיפוטה של רשות מקומית.
  • ההודעה תכלול קישור (למשל קוד לסריקה QR) למסמכי התוכנית באתר האינטרנט של מוסד התכנון.
  • גודל הגופן של הכתב שבהודעה יהיה 5 מילימטרים לפחות וצבע האותיות יהיה בניגוד חזותי לרקע ההודעה.
  • יש לדאוג לתחזוקת השלטים לאורך כל תקופת הפרסום.
 4. תכנית ששטחה עד 3,000 מ”ר

  • מגיש תכנית החלה על שטח שאינו עולה על 3,000 מ”ר יציב, על חשבונו, שלט בחזית כל מגרש הגובל בתחום התכנית, וזאת נוסף על השלט שעליו להציב בחזית תחום התכנית; ואולם מגיש תכנית לא יידרש להציב שלט בחזית מגרש גובל
   • אם השלט שהוצב נראה מהכניסה למגרש הגובל.
   • אם שלט שהוצב במגרש גובל אחר, נראה מהכניסה למגרש הגובל.
  • מגיש תכנית יהיה פטור מהצבת שלט אם נמסרה, עובר לפרסום הודעת ההפקדה בעיתונים, הודעה בנוסח הקבוע לכל הבעלים והמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית; הודעה כאמור תימסר ביד או תישלח בדואר רשום על ידי הוועדה המקומית לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים, על חשבון מגיש התכנית.
 5. אחריות מגיש התכנית

  • מגיש התכנית יציב את השלט בהתאם להוראות כל דין, יתחזקו ויסירו בתום התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות לתכנית.
  • מגיש תוכנית ידווח לוועדה המקומית
   • בסמוך לאחר הצבת השלט – בדבר הצבת השלט ומיקומו ויצרף צילום של השלט המוצב במקרקעין.
   • בסמוך לאחר הסרת השלט – בדבר הסרת השלט ויצרף צילום של השלט המוצב במקרקעין בסמוך לפני הסרתו.
 6. החלפת שלט שניזוק

  ניזוק שלט שהוצב, יחליפו מגיש התכנית או יתקנו לאלתר מיד כשנודע לו על כך.

 7. הסרת השלט

  בתום המועד שנקבע להגשת התנגדויות לתכנית, יסיר מגיש התכנית את השלט בהתאם להוראות כל דין.

 8. תיק הפרסומים

  תיק הפרסומים יועבר לוועדה המקומית כאוגדן הכולל

  • הצהרה חתומה בדבר הפרסומים.
  • עיתונים מקור או צילום עם חותמת נאמן למקור.
  • צילום השלטים ולוחות המודעות בשכונות. על כל צילום יש לכתוב היכן בוצע (כתובת) ובאיזה תאריך. יש לצרף מפה ועליה סימון מיקום פרסומי השלטים ולוחות המודעות.
  • במקרה של משלוח הודעות לבעלי מגרשים גובלים, בתכנית הקטנה מ- 3דונם, יש לצרף
   • רשימת הבעלים הרשומים להם נשלחו ההודעות בפירוט לפי גוש חלקה.
   • נסחי טאבו עדכניים.
   • העתק משלוחי ההודעות בדואר רשום.
   • צילום השלט בסמוך לפני הסרת השלט המוצב במקרקעין הכולל תאריך

הנחיות לאישור/ דחיית תכנית

הודעה על אישור תכנית ועל דחייתה תינתן ותפורסם בדרך שנותנים ומפרסמים הודעה על הפקדת אותה תכנית, והיא תינתן למי שזכאי לקבל הודעה על הפקדה כאמור.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.