מהו פינוי בינוי

התהליך התכנוני (אישור)

מאפשר אישור תכנית בניין עיר (תב”ע) חדשה המגדילה בדרך כלל את מספר יחידות הדיור ומסדירה את הבנייה החדשה. תהליך זה נעשה בפיקוח העירייה וצריך לקבל אישור במוסדות התכנון – הוועדה המקומית והוועדה המחוזית.

התהליך הקנייני (ביצוע)

מאפשר קבלת דיור חלופי תמורת הדירה המתפנה. תהליך זה מתקיים בין בעל הדירה והיזם והוא פרטי ללא התערבות העירייה או מוסדות ציבוריים אחרים.

מילון מונחים

 • תב”ע – תכנית בניין עיר

  תב”ע היא תוכנית המפרטת את זכויות הבנייה והשימושים בכל מגרש בתחום התכנית הספציפית.

 • תשריט

  ​מפה של תכנית בניין עיר. התשריט ערוך על רקע של מפת מדידה ומסומנים בו כבישים, רחובות, גושים וחלקות. למפת התשריט יש צבעים מוסכמים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה.

 • ​קו כחול ​קו בצבע כחול שמופיע בתשריט התכנית ומסמן את גבולותיה.
 • ​​תקנון

  ​חלק מילולי שמצורף לתשריט. התקנון מפרט ומגדיר את הייעוד של החלקים והגושים הרלבנטיים. תקנון אמור להראות קווי בניין, אחוזי בנייה ואת הגובה המאושר לפי התכנית.

 • ​​בעלי הזכויות

  ​בעלי זכויות הבעלות ו/או החכירה הרושמים או הזכאים להרשם כבעלי זכויות הבעלות ו/או החכירה ביחס ליחידות המקוריות המצויות במתחם ו/או בכל חלק ממנו

 • ​​הפקדה והתנגדות

  ​לאחר שהתכנית מתאר או תכנית מפורטת מופקדת במוסדות התכנון, לציבור (כל אדם) יש הזדמנות להתנגד לתכנית. לפי החוק יש לפרסם הודעות על הפקדתן של תכניות. כל אדם, שתוכנית מפורטת, מתאר מקומית או מתאר מחוזית עשויה להשפיע עליו, רשאי להגיש אליה התנגדות בכתב בתוך 60 יום ממועד הפרסום. בסמכות מוסד התכנון לדחות את ההתנגדויות, לקבל אותן בצורה מלאה או חלקית ולהכניס שינויים בהתאם.

 • ​​זכויות בניה

  ​נפח הבנייה המקסימאלי אותו ניתן לבנות על המגרש.

 • ​ נסח טאבו

  ​מסמך המעיד על הזכויות בנכס מקרקעין. המסמך מעיד על בעלי הזכויות בנכס ועל מצב הזכויות הרשום בלשכת רישום המקרקעין. בנספח יפורטו בדרך כלל: גודל הכנס, פרטי בעלי הזכויות והחלק היחסי שלהם, משכנתאות, עיקולים, צווי בית משפט, ועוד. ניתן להוציא נסח טאבו בקלות באינטרנט תמורת כמה שקלים בודדים. לצורך הזמנת הנסח יש לציין מס’ גוש וחלקה שניתן לאתר באתר העירייה. את נסח הטאבו ניתן להוציא באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

 • ​ייעודי קרקע

  הגדרת השימוש המותר בקרקע (למשל: מגורים, תעסוקה, מבני ציבור, מסחר וכדומה). תכנית בניין ערים (ע”ע) קובעת את שימושי הקרקע המותרים בכל חלקה בתחום התכנית.

 • ​נציגות דיירים

  ​הנציגות היא קבוצה נבחרת המובילה את התהליך ומייצגת את כל בעלי הדירות בפני אנשי המקצוע השותפים בפרויקט. בעלי דירות מאורגנים הפועלים יחד, מצליחים בדרך כלל לקדם פינוי-בינוי טוב יותר ולהגיע להסכמים טובים יותר עבורם. חשוב שהנציגות תשמור על תקשורת קבועה עם בעלי הדירות, תייצג את ציפיותיהם ואת צרכיהם בפני אנשי המקצוע ותנהל משא ומתן מול אותם גורמים.

 • ​קרקע משלימה

  ​כדי שתהליך פינוי בינוי יהיה כלכלי ליזם, צריך להוסיף הרבה דירות לאלו הקיימות (ביחס של פי 4 ויותר). משרד הבינוי והשיכון מציעים לעיתים פתרון הנקרא “קרקע משלימה”. זה שטח לא בנוי בבעלות המדינה, אשר ניתן לבנות בו דירות חדשות וכך להגדיל את כמות הדירות בפרויקט בצפיפות נמוכה יותר.

 • ​​שצ”פ

  ​ראשי תיבות שמשמעותן שטח ציבורי פתוח, כמו כיכרות, מעבר ציבורי, שבילים ועוד.

 • ​​שפ”פ

  ​ראשי תיבות של שטח פרטי פתוח (לרווחת ולטובת הציבור).

 • ​​דייר מוגן

  ​דייר לו זכויות שכירות מוגנות לפי חוק הגנת בעל הנכס (נוסח משולב) התשל”ב – 1972

 • ​הערת אזהרה

  ​במסגרת דיני המקרקעין “הערת אזהרה”, היא רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

 • ​בנק מלווה

  ​בנק שנותן ליווי כלכלי לפרויקטים של התחדשות עירונית. הבנק בין היתר מנפיק ערבויות לבעלי הזכויות (הדיירים)

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.