יד התשעה

מאי 2023

תושבות ותושבים יקרים,

לפני מספר חודשים הודיעה עיריית הרצליה, בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, כי היא מקדמת תכנית להתחדשות עירונית לשכונת יד התשעה. באופן טבעי, תהליך ההתחדשות מעורר תקוות, כמו גם שאלות רבות. אנו מודעים לכך שבשכונה מופץ מידע על ידי גורמים שונים, שאינו נכון ומדויק, לכן ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות נפוצות שעלו מקרב תושבי השכונה.

האם העירייה מעוניינת לקדם התחדשות עירונית בשכונה?

כן. עיריית הרצליה מעוניינת לקדם התחדשות עירונית ביד התשעה. העירייה פועלת על מנת לקדם התחדשות עירונית בשכונה על ידי קידום תכנון השכונה מחדש, כיחידה אחת.

מי יתכנן את השכונה?

השכונה תתוכנן על ידי צוות תכנון מטעם עיריית הרצליה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהובלת משרד האדריכלים גוטמן אסיף לאחר הכנת התכנית, היא תוגש לאישור הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה. תושבי השכונה, יזמים, וכל בעל עניין אחר יוזמנו להשתתף בשיתופי ציבור בהם תוצג התכנית, ולהביע את דעתם על מנת להגיע בכוחות משותפים לתוצאה הטובה ביותר עבור תושבי השכונה והעיר.

מי יבנה את השכונה בפועל?

הבניינים החדשים יבנו על ידי יזמים פרטיים, שייבחרו על ידי התושבים. לאחר שתאושר תוכנית, יוכלו יזמים שיבחרו על ידי התושבים להפיק היתר בנייה, ולבנות בפועל את הבניינים החדשים מחדש, כיחידה אחת.

האם ניתן לבחור בכל יזם לביצוע הבנייה בשכונה?

כן. בחירת היזם נתונה בידי התושבים, וניתן לבחור בכל יזם. יחד עם זאת, רצוי לבחור יזם באופן משותף לכל מתחם מימוש. מתחם מימוש הוא קבוצת בניינים שיהרסו ויבנו מחדש יחד. 
חשוב לדעת! מתחמי המימוש טרם נקבעו, ורצוי כי בכל מתחם מימוש יהיה יזם אחד על מנת להקל על הביצוע בפועל. לאחר שיקבעו מתחמי המימוש, העירייה תסייע לתושבים להתארגן לצורך בחירת יזם.

האם חייבים לחתום עכשיו ליזם?

לא. אין צורך לחתום על חוזה עם יזמים עכשיו. אישור התכנית לא תלוי בכמות החוזים החתומים בשכונה, וזאת כיוון שמדובר בתכנית המקודמת על ידי העירייה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

האם יש יזמים שאושרו על ידי העירייה?

העירייה לא בוחרת ולא מאשרת את היזם שיבנה עבורכם את הבניינים החדשים. הבחירה תעשה אך ורק על ידי הדיירים. החברות שזכו בעבר בקול קורא לא נבחרו על ידי העירייה לצורך בניית הבניינים, אלא רק לצורך תכנון. עקרונות התכנון והתמורה לדיירים ישמרו על שוויון ללא תלות בזהות היזם או בכמות החתימות.

מהו גודל הדירות החדשות שצפויים לקבל תושבי השכונה?

כרגע התכנון נמצא בראשיתו, וגודל הדירות החדשות שיקבלו התושבים בתמורה לדירתם הישנה טרם נקבע. המדיניות לגבי גודל דירות התמורה תיקבע בשלבים מאוחרים יותר של התכנון.

ואם הובטח לי דירה בשטח מסוים במסגרת הסכם עם היזם?

הבטחות שניתנו על ידי יזמים לגבי דירות התמורה הן על אחראיות היזם בלבד. כאשר תיקבע מדיניות לגבי גודל דירות התמורה, היא תפורסם על ידי העירייה.

תהליכים דומים שהיו בעבר לא הצליחו, מה השתנה?

בשכונת יד התשעה היו לאורך השנים מספר ניסיונות לתהליכי התחדשות עירונית. תהליכים אלו לא הבשילו מסיבות רבות. היום, התחדשות עירונית מקודמת בהצלחה בכל הארץ, וכמובן בהרצליה. הניסיון שנצבר לאורך השנים, רצון הדיירים בקידום ההתחדשות, מחויבות העירייה ומעורבות המדינה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תתרום להצלחתו.

מה התהליך הצפוי כרגע? כמה זמן זה ייקח?

התחדשות עירונית מורכבת משלושה שלבים עיקריים: הכנת תכנית, הפקת היתרי בניה, הריסת הבתים הישנים ובניה בפועל. כיום, אנו נמצאים בשלבים ראשונים של הכנת התכנית (תב”ע) לשכונה. התהליך בכללותו, עד להריסה ובניה בפועל, עשוי להימשך מספר שנים.

ואם יש עוד שאלות, אפשר לפנות אלינו:

המנהלת להתחדשות עירונית בטלפון: 09-9656546

בוואטסאפ: 052-2972941 | במייל

План городской реновации в микрорайоне Яд А-Тиш’а | Информация для жителей | Май 2023

Уважаемые жители!

Несколько месяцев назад муниципалитет города Герцлия совместно с Государственным управлением по городской реновации объявил об осуществлении проекта городского обновления в районе Яд А-Тиш’а.

Естественным образом, процесс реновации пробуждает надежды, но также вызывает и множество вопросов. Нам известно, что жителям микрорайона поступает не всегда точная и достоверная информация из различных источников, и поэтому мы решили обобщить для вас ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые жителями района.

Заинтересован ли муниципалитет в продвижении проекта городского реновации в микрорайоне?

Да. Муниципалитет города Герцлия заинтересован в продвижении проекта городской реновации в районе Яд А-Тиш’а. Муниципалитет предпринимает действия с целью продвижения обновления, для чего активно занимается перепланировкой района, как единого целого.

Кто будет планировать микрорайон?

Район будет спланирован группой планирования, представляющей муниципалитет Герцлии и Государственное управление по городской реновации, под руководством сотрудников архитекторской фирмы «Гутман Асиф». После того, как план будет подготовлен, он будет представлен на утверждение Местного комитета по планированию и строительству Герцлии. Жители района, застройщики и любые другие заинтересованные лица смогут принять участие в собраниях, на которых план будет представлен общественности, и выразить свое мнение, чтобы совместно достичь наилучшего результата для жителей микрорайона и города.

Кто будет выполнять строительство?

Новые здания будут построены частными застройщиками на выбор жителей. После утверждения плана строительства, избранные жителями застройщики смогут получить разрешение на строительство и фактически приступить к возведению новых зданий, как единого проекта.

Можно ли выбрать любого застройщика для выполнения строительства в микрорайоне?

Да. Жители района сами выбирают застройщика, и они могут выбрать любого из них. Вместе с тем, желательно, чтобы каждый реализуемый комплекс выбирал застройщика совместно. «Реализуемый комплекс» – это группа домов, которые будут вместе снесены и заново построены.

Важно! Реализуемые комплексы еще не были распределены, и желательно, чтобы в каждом таком комплексе был один застройщик, чтобы облегчить фактическое выполнение проекта. После того, как район будет разделен на реализуемые комплексы, муниципалитет предоставит жителям свое содействие в организации выбора застройщика.

Обязательно подписывать договор с застройщиком сейчас?

Нет. Сейчас нет надобности подписывать договор с застройщиком. Утверждение плана строительства не зависит от числа подписанных договоров в районе, так как обновление осуществляется по инициативе муниципалитета и Государственного управления по городской реновации.

Уже есть застройщики, утвержденные муниципалитетом?

Муниципалитет не выбирает и не утверждает застройщика, который будет строить для вас новые дома. Выбирать будут исключительно жильцы. Компании, выигравшие тендер, не были наняты муниципалитетом для строительства зданий, а только для планирования. Принципы планирования и вознаграждения для жителей района будут основаны на равноправии, независимо от личности застройщика или от количества подписей.

Какой будет площадь квартиры, которую получат жители микрорайона?

В настоящее время проект находится на самой начальной стадии, и размер квартир, которые получат жители в качестве вознаграждения за их старые квартиры, еще не установлен. Принципы, касающиеся площади новых квартир, которые получат жители района, будут устанавливаться на более поздних стадиях планирования.

А что, если мне пообещали квартиру определенного размера в рамках договора с застройщиком?

Обещания, данные застройщиками в отношении новых квартир, являются исключительной ответственностью застройщика. Как только будут установлены правила в отношении площади новых квартир, муниципалитет их опубликует.

Раньше здесь уже пробовали провести подобные процессы, но безуспешно. Что изменилось?

С течением лет в районе Яд А-Тиш’а было предпринято несколько попыток провести процесс городской реновации. Эти попытки не увенчались успехом по ряду причин. Сегодня, проекты городской реконструкции успешно продвигаются по всей стране, и, конечно же, в Герцлии. Опыт, накопленный за эти годы, желание жильцов провести обновление, обязательство со стороны муниципалитета и поддержка государства в лице Государственного управления по городской реновации, внесут свой вклад в успех проекта.

В чем заключается предстоящий процесс? Как долго он будет длиться?

Городское обновление состоит из трех основных этапов: подготовка плана, выдача разрешений на строительство, снос старых домов и строительство новых. На сегодняшний день мы находимся в самом начале этапа подготовки плана строительства (ТАБА) микрорайона. В общем, весь процесс, включая снос и возведение новых зданий, может занять несколько лет.

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нами:

Управление городского обновления:

  • По телефону 09-9656546
  • Через приложение WhatsApp: 052-2972941
    По электронной почте: Urban@herzliya.muni.il

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.